dostępność

Deklaracja dostępności

Komenda Powiatowa Policji w Pruszkowie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej, zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie.

Data publikacji strony internetowej:  2020-09-16

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2023-06-13

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • pliki PDF, DOC itp. - redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie,
 • administratorzy/redaktorzy dokładają wszelkich starań, aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności,
 • część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie stanowią bezpośredniego odniesienia do konkretnych informacji,
 • mogą zdarzyć się sytuacje, że niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą nie posiadać napisów lub innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że opis ich zawartości stanowi integralną część artykułu, do którego są dołączone,
 • na stronie internetowej znajdują się dokumenty i filmy, do których nie dodano napisów z uwagi na fakt, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

 

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-09-22 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Ostatniej aktualizacji i przeglądu strony dokonano w dniu 28 marca 2024r.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Koordynatorem do spraw dostępności w Komendzie Powiatowej Policji w Pruszkowie jest podinsp. Robert Sobczak, e-mail: robert.sobczak@ksp.policja.gov.pl, telefon: 47 72 46 206.

W przypadku problemów z dostępnością architektoniczną lub do strony internetowej prosimy o kontakt z niżej wymienionymi koordynatorami. Tą samą drogą można składać wnioski o udostepnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 • koordynator do spraw dostępności -podinsp. Robert Sobczak Wydział Ogólny KPP

w Pruszkowie, telefon: 47 72 46 206, faks: 47 72 46 207,

e-mail: robert.sobczak@ksp.policja.gov.pl

 

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 14 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wyżej wskazanej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Na stronie Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie mogą znajdować się multimedialne treści, w przypadku których administrator nie jest w stanie zapewnić dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami. W takim przypadku prosimy o kontakt z oficer.prasowy.pruszkow@ksp.policja.gov.pl, w celu zapewnienia alternatywnego sposobu dostępu do tego elementu, zgodnie z Ustawą z dnia 8 maja 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych art. 7 pkt.1.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

U oficera dyżurnego KPP w Pruszkowie  jest mozliwość połączenia się z tłumaczem polskiego języka migowego online. Powyższa usługa  jest dostępna w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-20.00.

Połączenie z Policją z pomocą systemu języka migowego online jest także możliwe poprzez połączenie wideo przez internet z dowolnego urządzenia i miejsca.

Aby dowiedzieć się, jak skorzystać z usługi tłumacza PJM/SJM online, w jednostce Policji lub przez internet, przejdź do strony Policja e-usługi.

 

Dostępność architektoniczna

Siedziba Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie znajduje się na ul. Kraszewskiego 8
w Pruszkowie. Siedziba oznaczona jest nazwą ulicy oraz tablicą informacyjną na gmachu budynku.

Komendzie Powiatowej Policji w Pruszkowie podlega pięć jednostek:

 1. Komisariat Policji w Brwinowie, ul. Leśna 7, 05-840 Brwinów;
 2. Komisariat Policji w Michałowicach, z siedzibą w Regułach, ul. Kuchy 15, 05-820 Reguły;
 3. Komisariat Policji w Nadarzynie, ul. Warszawska 13, 05-830 Nadarzyn;
 4. Komisariat Policji w Piastowie, ul. Popiełuszki 24, 05-820 Piastów;
 5. Komisariat Policji w Raszynie, ul. Al. Krakowska 16, 05-090 Raszyn.

 

Komenda Powiatowa Policji w Pruszkowie

Rozbudowana i zmodernizowana siedziba komendy dzieli się na dwa budynki – część A (dawna siedziba komendy) i budynek B (nowo wybudowane skrzydło komendy).Wejście główne do komendy znajduje się od ulicy Lipowej – budynek B. Przy drzwiach, na ścianie , po stronie prawej, znajduje się wideo domofon.

W recepcji znajduje się punkt kontroli ruchu osobowego i biuro przepustek. Biuro przepustek znajduje się po lewej stronie od wejścia. Personel biura przepustek nie posiada przeszkolenia w zakresie języka migowego. W pomieszczeniu recepcji pracownik cywilny udziela niezbędnych informacji interesantom oraz kontaktuje się z policjantami, do których zgłosili się wezwani interesanci.

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesanci odbierani są z poczekalni i poruszają się po terenie KPP w Pruszkowie, w obecności funkcjonariusza Policji lub pracownika KPP (osoby wprowadzającej). Przejście z poczekalni, do dalszej części obiektu, zabezpieczone jest zakodowanymi drzwiami, przez które może przejechać osoba poruszająca się na wózku. W budynku znajduje się winda.

Interesanci mogą być obsłużeni w recepcji lub pokojach do tego przeznaczonych znajdujących się  na parterze, po prawej stronie recepcji.

Po prawej stronie, od tablicy informacyjnej znajduje się toaleta przystosowana dla osób poruszających się na wózku.

Po wejściu przez zakodowane drzwi, po prawej stronie znajduje się winda. Za windą za niezakodowanymi szklanymi drzwiami, po prawej stronie znajduje się kolejna toaleta dla osób niepełnosprawnych. Kolejna toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na drugim piętrze, za szklanymi niezakodowanymi drzwiami, na wprost windy.

Na piętrze pierwszym i trzecim znajdują się toalety niedostosowane dla osób niepełnosprawnych.

Na pierwszym piętrze budynku, po wyjściu z windy znajduje się łącznik prowadzący do zmodernizowanej danej część siedziby komendy – części A. W budynku tym nie ma windy  oraz toalet przystosowanych dla osób ze szczególnymi potrzebami. W części A interesanci nie poruszają się samodzielnie lecz w towarzystwie policjantów lub osób wyznaczonych podobnie jak w część B.

Przed budynkiem, na parkingu od ul. Lipowej wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a. Istnieje możliwość załatwienia sprawy z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego.

Połączenie z Policją z pomocą systemu języka migowego online jest także możliwe poprzez połączenie wideo przez internet z dowolnego urządzenia i miejsca.

Aby dowiedzieć się, jak skorzystać z usługi tłumacza PJM/SJM online, w jednostce Policji lub przez internet, przejdź do strony Policja e-usługi.

Komisariat Policji w Brwinowie

Siedziba komisariatu znajduje się na ul. Leśnej 7 w Brwinowie. Budynek oznaczony jest tablicą informacyjną na gmachu budynku.

Do wejścia głównego prowadzą schody oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych.

W recepcji znajduje się punkt kontroli ruchu osobowego i biuro przepustek. Biuro przepustek znajduje się po prawej stronie od wejścia. Personel biura przepustek nie posiada przeszkolenia w zakresie języka migowego.

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesanci odbierani są z biura przepustek i poruszają się po terenie w obecności funkcjonariusza Policji lub pracownika komendy (osoby wprowadzającej). Przejście z biura przepustek do dalszej części obiektu zabezpieczone jest drzwiami, przez które może przejechać osoba poruszająca się na wózku. Do dalszych części obiektu prowadzą schody.

Interesanci mogą być obsłużeni w recepcji . W budynku nie ma windy.

Toaleta dla interesantów znajduje się na parterze budynku, po lewej stronie od wejścia głównego do budynku. Toaleta jest przystosowana do potrzeb osób poruszających się na wózku. Na parkingu brak jest wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a. Istnieje możliwość załatwienia sprawy z pomocą systemu języka migowego online.

 

Komisariat Policji w Michałowicach

Siedziba komisariatu znajduje się na ul. Kuchy 15 w Regułach. Budynek oznaczony jest tablicą informacyjną na gmachu budynku.

Do wejścia głównego prowadzą schody oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych.

W recepcji znajduje się punkt kontroli ruchu osobowego i biuro przepustek. Biuro przepustek znajduje się na wprost wejścia głównego do budynku. Personel biura przepustek nie posiada przeszkolenia w zakresie języka migowego.

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesanci odbierani są z biura przepustek i poruszają się po terenie w obecności funkcjonariusza Policji lub pracownika komendy (osoby wprowadzającej). Przejście z biura przepustek do dalszej części obiektu zabezpieczone jest drzwiami, przez które może przejechać osoba poruszająca się na wózku. Do dalszych części obiektu prowadzą schody.

Interesanci mogą być obsłużeni w recepcji . W budynku nie ma windy.

Toaleta dla interesantów znajduje się na parterze budynku, po prawej stronie od wejścia głównego do budynku. Toaleta jest przystosowana do potrzeb osób poruszających się na wózku. Na parkingu, przed budynkiem komisariatu, wyznaczone są miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a. Istnieje możliwość załatwienia sprawy z pomocą systemu języka migowego online.

 

Komisariat Policji w Nadarzynie

Siedziba komisariatu znajduje się na ul. Warszawskiej 13 w Nadarzynie. Budynek oznaczony jest tablicą informacyjną na gmachu budynku.

Do wejścia głównego prowadzą schody oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych.

W recepcji znajduje się punkt kontroli ruchu osobowego i biuro przepustek. Biuro przepustek znajduje się po lewej stronie od wejścia. Personel biura przepustek nie posiada przeszkolenia w zakresie języka migowego.

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesanci odbierani są z biura przepustek i poruszają się po terenie w obecności funkcjonariusza Policji lub pracownika komendy (osoby wprowadzającej). Przejście z biura przepustek do dalszej części obiektu zabezpieczone jest drzwiami, przez które może przejechać osoba poruszająca się na wózku. Do dalszych części obiektu prowadzą schody.

Interesanci mogą być obsłużeni w recepcji . W budynku nie ma windy.

Toaleta dla interesantów znajduje się na parterze budynku, po prawej stronie od wejścia głównego do budynku. Toaleta jest przystosowana do potrzeb osób poruszających się na wózku. Na parkingu brak jest wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a. Istnieje możliwość załatwienia sprawy z pomocą systemu języka migowego online.

 

 

Komisariat Policji w Piastowie

Siedziba komisariatu znajduje się na ul. Popiełuszki 24 w Piastowie. Budynek oznaczony jest tablicą informacyjną na gmachu budynku.

Do wejścia głównego prowadzą schody oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych.

W recepcji znajduje się punkt kontroli ruchu osobowego i biuro przepustek. Biuro przepustek znajduje się po prawej stronie od wejścia. Personel biura przepustek nie posiada przeszkolenia w zakresie języka migowego.

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesanci odbierani są z biura przepustek i poruszają się po terenie w obecności funkcjonariusza Policji lub pracownika komendy (osoby wprowadzającej). Przejście z biura przepustek do dalszej części obiektu zabezpieczone jest drzwiami, przez które może przejechać osoba poruszająca się na wózku. Do dalszych części obiektu prowadzą schody.

Interesanci mogą być obsłużeni w recepcji lub w pokoju do tego przeznaczonym znajdującym się na parterze, po lewej stronie recepcji. W budynku nie ma windy.

Toaleta dla interesantów znajduje się na parterze budynku, po lewej stronie od wejścia głównego do budynku. Toaleta jest przystosowana do potrzeb osób poruszających się na wózku. Na parkingu brak jest wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a. Istnieje możliwość załatwienia sprawy z pomocą systemu języka migowego online.

 

Komisariat Policji w Raszynie

Siedziba komisariatu znajduje się na ul. Al. Krakowska 16 w Raszynie. Budynek oznaczony jest tablicą informacyjną na gmachu budynku.

Do wejścia głównego prowadzą schody oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych.

W recepcji znajduje się punkt kontroli ruchu osobowego i biuro przepustek. Biuro przepustek znajduje się na wprost drzwi głównych. Personel biura przepustek nie posiada przeszkolenia w zakresie języka migowego.

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesanci odbierani są z biura przepustek i poruszają się po terenie w obecności funkcjonariusza Policji lub pracownika komendy (osoby wprowadzającej). Przejście z biura przepustek do dalszej części obiektu zabezpieczone jest drzwiami, przez które może przejechać osoba poruszająca się na wózku. Do dalszych części obiektu prowadzą schody.

Interesanci mogą być obsłużeni w recepcji  lub pokoju do tego przeznaczonym, który znajduje się po lewej stronie od recepcji . W budynku nie ma windy.

Toaleta dla interesantów znajduje się na parterze budynku, po lewej stronie od wejścia głównego do budynku. Toaleta jest przystosowana do potrzeb osób poruszających się na wózku. Na parkingu brak jest wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a. Istnieje możliwość załatwienia sprawy z pomocą systemu języka migowego online.

Powrót na górę strony