Zakres działalności

Informacja o zakresie działalności Komendanta Powiatowego Policji w Pruszkowie i Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie

Komendant Powiatowy Policji  w Pruszkowie zajmuje się ochroną bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymaniem bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Komendant Powiatowy Policji w Pruszkowie podlega Komendantowi Stołecznemu Policji

Komendanta Powiatowego Policji w Pruszkowie powołuje i odwołuje Komendant Stołeczny Policji.

Komendant Powiatowy Policji w Pruszkowie jest przełożonym wszystkich policjantów Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie i jednostek podległych, tj. Komisariatu Policji w Brwinowie, Komisariatu Policji w Michałowicach, Komisariatu Policji w Nadarzynie, Komisariatu Policji w Piastowie oraz Komisariatu Policji w Raszynie.

Komendant Powiatowy Policji koordynuje funkcjonowanie Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie oraz podległych komisariatów w : Brwinowie, Michałowicach, Nadarzynie, Piastowie i w Raszynie.

Komendant Powiatowy Policji podejmuje decyzje w sprawach:

 • tworzenia, likwidacji lub przekształcania komórek w Komendzie Powiatowej Policji;
 • tworzenia lub likwidacji komisariatu Policji;
 • tworzenia, likwidacji lub przekształcania komórek w komisariacie Policji.

Komendant Powiatowy Policji w Pruszkowie wykonuje swoje zadania przy pomocy Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie i podległych komisariatów Policji.

Zakres działalności Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie to między innymi:

 1. tworzenie i realizacja, we współdziałaniu z organami samorządu terytorialnego oraz organizacjami i instytucjami pozarządowymi, programów prewencyjnych ukierunkowanych na:
 • zapewnienie osobom zamieszkałym na obszarze powiatu bezpieczeństwa i porządku w miejscach publicznych,
 • zwalczanie przestępczości,
 • ujawnianie, zapobieganie i zwalczanie zjawisk patologii społecznej, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży,
 • zapewnienie mieszkańcom możliwości sygnalizowania lub zgłaszania Policji o zdarzeniach i sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu ludzi i mienia albo porządkowi publicznemu, a także stworzenie warunków umożliwiających natychmiastową reakcję Policji na takie sygnały lub zgłoszenia,
 • organizowanie, koordynowanie i wykonywanie czynności patrolowych, interwencyjnych oraz ochronnych,
 • edukacja mieszkańców w zakresie uwarunkowań dotyczących utrzymywania porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz aktywnego udziału w przedsięwzięciach profilaktycznych podejmowanych na obszarze powiatu,
 • kreowanie w społecznościach lokalnych pozytywnego wizerunku Policji oraz podejmowanych przez Policję działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego;
 1. koordynowanie czynności operacyjno-rozpoznawczych i dochodzeniowo-śledczych podejmowanych przez jednostki Policji nadzorowane przez Komendanta Powiatowego Policji oraz udzielanie tym jednostkom wsparcia
 2. planowanie i organizacja działań własnych związanych z realizacją zadań w zakresie zapewnienia porządku i bezpieczeństwa publicznego podczas organizowanych zgromadzeń publicznych i protestów społecznych oraz w związku z odbywaniem się imprez masowych;
 3. edukacja mieszkańców, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży szkolnej, w zakresie bezpiecznego korzystania z dróg, wód i terenów przywodnych oraz przeciwdziałania zagrożeniom w ruchu drogowym, na wodach i na tych terenach;
 4. współdziałanie w zakresie zapobiegania i zwalczania przestępczości z funkcjonującymi na obszarze powiatu organami ochrony prawnej, w także współdziałanie w zakresie profilaktyki wychowawczej i edukacji z organami administracji publicznej, organizacjami społecznymi oraz mediami.

Dodatkowe informacje:

Kierownictwo Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie

Komisariaty Policji podległe Komendzie Powiatowej Policji w Pruszkowie

Główna siedziba Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie znajduje się na ul. Kraszewskiego 8 w Pruszkowie (wejście od ul. Lipowej).

W Komendzie Powiatowej Policji w Pruszkowie możesz złożyć wniosek, skargę lub petycję.

Jeśli jesteś ofiarą lub świadkiem przestępstwa lub wykroczenia, udaj się do najbliższej jednostki Policji (komendy Policji, komisariatu Policji lub posterunku Policji) lub zadzwoń pod numer alarmowy 112.

 

Pliki do pobrania

Powrót na górę strony