Informacje dla osób głuchoniemych i słabosłyszących

Informacje dla osób głuchych, niemych i słabosłyszących

Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011 r. Nr 209, poz. 1243, z późn. zm.) organy administracji publicznej są zobowiązane do zapewnienia realizacji usługi pozwalającej na komunikowanie się z osobami doświadczającymi trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się. Osoby uprawnione, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 i Nr 171, poz. 1016), doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się mają możliwość skorzystania z bezpłatnej usługi, polegającej na załatwieniu sprawy z pomocą tłumacza języka migowego.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się, osoba uprawniona, która wyraża chęć skontaktowania się z komendą (w sprawach, dla których właściwa jest Policja) zobowiązana jest do zgłoszenia tego faktu, co najmniej 3 dni robocze przed wizytą, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Wniosek o udostępnienie usługi, można złożyć bezpośrednio w siedzibie Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie, listownie, faksem, jak również drogą elektroniczną lub telefonicznie (przy pomocy osoby trzeciej sprawnej komunikacyjnie).

 

Kontakt z urzędem:

 

Komenda Powiatowa Policji w Pruszkowie

ul. Kraszewskiego 8, 05-800 Pruszków,

adres poczty elektronicznej: komendant.pruszkow@ksp.policja.gov.pl

nr tel: 22 758 60 81 do 82;

nr faks: 47 72 46 207.

 

We wniosku prosimy o podanie następujących danych:

  1. imię i nazwisko;
  2. adres (ulica, kod pocztowy, miejscowość);
  3. sposób kontaktowania się z osobą uprawnioną (adres poczty elektronicznej, numer faksu, numer telefonu);
  4. określenie przez osobę uprawnioną rodzaju zgłaszanej sprawy lub wskazanie nazwy wydziału, do którego zgłaszana jest sprawa (lub który prowadzi sprawę już rozpoczętą);
  5. wskazanie sugerowanego terminu spotkania (zgłoszenie należy przesłać co najmniej na 3 dni robocze przed spotkaniem);
  6. wskazanie metody komunikacji (polski język migowy (PJM), system językowo-migowy (SJM), sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN)).

Lista tłumaczy języka migowego dostępna jest na stronie Sądu Okręgowego w Warszawie. Ponadto rejestr tłumaczy polskiego języka migowego, systemu językowo-migowego województwa mazowieckiego dostępny jest na stronie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie. Rejestr tłumaczy języka migowego PZG dostępny jest również na stronie Polskiego Związku Głuchych Oddział Mazowiecki w Warszawie.

Usługa SMS

W celu zapewnienia prawidłowego i sprawnego obiegu informacji od osób doświadczających trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się,
napływających do Komendy Stołecznej Policji w formie wiadomości tekstowych SMS/MMS
w Wydziale Prewencji KSP uruchomiono ww. usługę:

nr SMS / MMS: 572 333 940

Usługa jest dostępna dla interesantów w dni robocze w godz. 8.00 - 18.00.
Usługa skierowana jest do osób zamieszkałych lub przebywających czasowo na terenie działania garnizonu stołecznego, tj. na terenie Warszawy i powiatów okołowarszawskich.

 

kk

Powrót na górę strony