Pracownicy cywilni

Zasady przeprowadzania naboru do korpusu służby cywilnej

INFORMACJE OGÓLNE

ZASADY PRZEPROWADZANIA NABORU DO KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ reguluje ustawa z dnia 21 listopada 2008 roku o służbie cywilnej (Dz.U. z 2022 r. poz. 1691).


Zgodnie z art. 4. ww. Ustawy w służbie cywilnej może być zatrudniona osoba, która:

 1. jest obywatelem polskim,
 2. korzysta z pełni praw publicznych,
 3. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. posiada kwalifikacje wymagane w służbie cywilnej,
 5. cieszy się nieposzlakowaną opinią.


Ogłoszenia o wolnych stanowiskach pracy w Komendzie Stołecznej Policji upowszechniane są:

 • w siedzibie urzędu ul. Kraszewskiego 8 w Pruszkowie,
 • w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów


Termin składania dokumentów określony jest  w ogłoszeniu o naborze.


Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzane jest komisyjnie z zastosowaniem metod/technik naboru:

 • weryfikacja nadesłanych ofert
 • analiza ofert spełniających wymagania formalne pod względem merytorycznym;
 • sprawdzian wiedzy merytorycznej;
 • rozmowa kwalifikacyjna

 

 Postępowanie kwalifikacyjne ma na celu wyłonienie do zatrudnienia najlepszego kandydata/kandydatkę.

Jeżeli w urzędzie wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miejscu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze, jest niższy niż 6%, pierwszeństwo w zatrudnieniu przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajduje się w gronie najlepszych kandydatów wyłonionych w protokole.

 

Informacje o wyniku naboru stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze.

 

Co musisz zrobić żeby spełnić wymagania formalne:

 • aplikuj w terminie wszystkie wymagane dokumenty;
 • oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia (korespondującą z datą złożenia dokumentów);
 • UWAGA! Jeśli ofertę składasz elektroniczne, własnoręcznie podpisane oświadczenia dołącz w formie zeskanowanych dokumentów. Przed rozmową kwalifikacyjną poprosimy Cię o dostarczenie oryginałów tych oświadczeń ( do wglądu) ;
 • nie rozpatrzymy oferty, którą nadałeś/osobiście dostarczyłeś po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert (liczy się data stempla pocztowego);
 • prześlij kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania w zakresie doświadczenia zawodowego:
 • w celu potwierdzenia długości doświadczenia zawodowego: świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, referencje wskazujące okres współpracy,
 • w celu potwierdzenia rodzaju doświadczenia zawodowego: opisy stanowisk pracy, zakresy obowiązków lub szczegółowy opis zakresu obowiązków w CV;
 • do dokumentów sporządzonych w języku obcym dołącz kopie ich tłumaczenia na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego;
 • nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, które wymagamy lub zalecamy;
 • oferty z upływem okresu archiwizacji komisyjnie zniszczymy;

 

Lista najczęściej popełnianych błędów:

 • oferta pracy kandydata została wysłana/dostarczona po terminie określonym w ogłoszeniu (decyduje data stempla pocztowego, data wysłania przez e-PUAP, data wysłania pocztą elektroniczną),
 • oferta nie spełnia wymogów formalnych, m.in.: jest niekompletna (brakuje wymaganych w ogłoszeniu dokumentów lub brakuje własnoręcznych podpisów pod oświadczeniami.
 • osoba zgłaszająca swoją kandydaturę do naboru nie posiada wymaganego w ogłoszeniu wykształcenia lub kwalifikacji.
 • list motywacyjny nie został opatrzony właściwym nr referencyjnym, nazwą stanowiska na które ubiega się kandydat.

 

Dokumenty możesz złożyć:

 • bezpośrednio w Komendzie Powiatowej Policji w Pruszkowie ul. Kraszewskiego 8, 05-800 Pruszków,
 • za pośrednictwem poczty wysyłając na adres:

Zespół Kadr i Szkolenia

Wydział Ogólny

KomendaPowiatowa Policji w Pruszkowie

al. Kraszewskiego 8

05-800 Pruszków

z dopiskiem w liście motywacyjnym „ogłoszenie numer referencyjny oferty pracy”

 

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego 47-72-46-245

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

 

 

 

 

Powrót na górę strony